Slide 1 - copy

In die tijd zal men jeruzalem
de troon van de heere noemen

Jer. 3:17

Slide 1

U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit.
Alles in de hemel en op aarde behoort u toe,

1 Kron. 29:11

Slide 1 - copy

Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van
levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.

Joh. 7:38

Slide 3

Want God de HEERE is een zon en een schild

Ps. 84:12

Samenkomsten / Online dienstenDe aanvangstijd van de samenkomst is 11:00 uur. De actuele aanvangstijd en plaats van samenkomst vindt u in de Agenda. Tegelijkertijd zal de samenkomst ook live worden uitgezonden voor iedereen die beschikt over de link naar de livestream.

Heeft u belangstelling om de livestream te volgen en ontvangt u nog geen wekelijkse mail van de messiaanse gemeente Nieuw-Lekkerland, vraag dan via deze mail-link om in het vervolg de links naar de livestream toegestuurd te krijgen.

De Bijbelse feesten zijn niet slechts Joodse feesten. Het zijn de hoogtijden van God zelf. Als we deze feesten vieren komen alle essentiële onderwerpen van Gods woord voorbij, en eren we Hem om wie Hij is, Hij is het begin en het einde. Zijn verlossing, Zijn vergeving, Zijn roep tot een heilig leven, Zijn verzoening in dagelijks leven (water, brood, vlees, onderdak enz.), de oogst, Zijn bescherming, Zijn offer en Zijn terugkeer en het herstel van alle dingen. Er zijn zoveel onderwerpen die verhaald worden in deze feesten, dat er geen enkel argument overeind blijft om ze niet te gaan vieren.

De volheid van het werk van Jesjoea wordt in de feesten bezongen in alle facetten en toonaarden, het is een prachtig lied ter ere van Hem! Zouden we er niet naar verlangen om dat lied te gaan zingen? Voor veel mensen zullen deze feesten (nog) een zoektocht zijn, zeker als je je hele leven andere feesten gevierd hebt.  

Cyclus
De feesten zijn een cyclus, het zijn vastgestelde tijden (Mo’adim), ze zijn door God zelf vastgesteld, en wij mogen daar niet van afwijken.  
De feesten zijn één geheel (voorjaars- en najaarsfeesten zijn geen Bijbelse begrippen): 

  • Het is een cyclus van 7 feesten in 7 maanden rondom de beide oogsten. In het voorjaar de gerst- en de tarweoogst en in het najaar de oogst van de vruchten .
  • Het eerste feest is belangrijk, omdat het de toon zet en de opmaat geeft voor het volgende feest. 
  • Het eerste feest en de het laatste feest zijn met elkaar verbonden, het is een eenheid. Net als Jesjoea het begin en het einde is, Openbaring 1:8 “Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is en Die was en Die komt, de Almachtige.”
  • Niet te verwarren met ‘the Circle of life’ die we in de wereld kennen. Deze cirkel begint met leven maar de Bijbelse feesten beginnen met vrijheid, bewerkt door de dood. In de wereldse opvatting hierover bestaat de dood niet, omdat het leven telkens opnieuw begint. 
  • Alle feesten kennen hun volledige vervulling pas in het Koninkrijk van God. Het blijft voor nu een schaduw van hetgeen gaat komen. Alle feesten blikken terug en gedenken iets, maar ze zijn ook allemaal profetisch naar de wederoprichting van alle dingen. Lucas 22:14-18 “En toen het uur gekomen was, ging Hij aan tafel aanliggen, en de twaalf apostelen met Hem.En Hij zei tegen hen: Ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten, voordat Ik ga lijden. Want Ik zeg u dat Ik daar zeker niet meer van zal eten, totdat het vervuld is in het Koninkrijk van God. En nadat Hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zei Hij: Neem deze en deel hem onder elkaar. Want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht van de Wijnstok, totdat het Koninkrijk van God gekomen is.

Visie:
1. De Messiaanse Gemeente Nieuw-Lekkerland (MGN) maakt deel uit van het Lichaam van de Messias, Jesjoea /Jezus, wereldwijd. Van dit Lichaam is Jesjoea /Jezus Zelf het Hoofd.

2. De MGN maakt tevens deel uit van een wereldwijde beweging onder gelovigen, die op zoek zijn naar de Bijbelse wortels van het geloof(1). Als zodanig wil zij ook herkenbaar zijn.

3. De MGN belijdt als grondslag voor haar geloven, denken en handelen het ene, ondeelbare en onfeilbare Woord van God; zowel Tenach (Thora(2), Profeten en Geschriften) als het Nieuwe Testament.

4. De MGN wenst een gemeente te zijn volgens haar oorspronkelijke bedoeling met al haar gaven en in alle facetten. Zij richt zich daarbij op de gemeente bestaande uit Joden en niet-Joden zoals die functioneerde na de uitstorting van de Geest van God, zoals we dat lezen in het boek Handelingen

5. De MGN gelooft dat God, zoals Hij Zichzelf heeft geopenbaard in Zijn Woord, hemel en aarde geschapen heeft door het Woord, dat is door de geopenbaarde in het vlees gekomen Messias Jesjoea /Jezus. Zij gelooft dat Hij die schepping onderhoudt, regeert en totaal verlossen zal.

6. De MGN belijdt Jesjoea /Jezus als de beloofde Messias en Zoon van God, waarvan de Thora, profeten en geschriften hebben geprofeteerd. Hij heeft als Lam van God volkomen verzoening bewerkt aan het kruis van Golgotha voor de zonden van de gehele wereld. (Joh. 3:16). Hij is onze opgestane Heere en aan Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Door Hem zal ook de wederoprichting van alle dingen plaatsvinden. Hij is de Koning van het komende Koninkrijk van God op deze aarde.

7. De MGN gelooft in de Heilige Geest, als plaatsbekleder van de Heere Jesjoea /Jezus op deze aarde, als uitlegger en toepasser van het Woord en als Degene, Die haar de toekomstige dingen bekend maakt.

8. De MGN leeft in de verwachting van de spoedige terugkeer van haar Messias Jesjoea /Jezus; Zoon van God en Koning van Israël en alle volken. Zij zoekt in verband hiermee ook de profetieën te begrijpen en zich voor te bereiden op de komst van het Koninkrijk van God.

9. De MGN gaat uit van de eenheid van de gemeente waar Jood en niet-Joden beiden deel van uitmaken. Leidraad hierbij is Efeze 2 en Romeinen 11.

10. In het praktisch gemeente zijn gaat de MGN uit van het principe: “Eén is uw meester, gij zijt allen dienaars.” En: “Dient elk-ander in de liefde.” En ook: “Zijt allen elk-ander onderdanig in de vreze van God.”

11. De gemeente strekt zich uit naar een herleving (= opwekking) in de gemeente van Jesjoea /Jezus, de Messias, in Nederland en wereldwijd. Zij gelooft dat God het is Die herstel, eenheid en liefde bewerkt in de gemeente in een weg van gebed, ootmoed en gehoorzaamheid.

12. Wat betreft de gaven die God geeft, een ieder naar Zijn wil, is haar uitgangspunt: “Een gave die herkend wordt en getoetst is aan het Woord door de gemeente, wordt ook erkend.” 1 Joh. 4:1. Ook hier geldt: “In alle ootmoed achte de een de ander uitnemender dan zichzelf.”

13. De MGN wil een geestelijk tehuis vormen voor elke gelovige: voor alleenstaanden, voor echtparen, voor jong en oud, arm en rijk, geleerd of ongeletterd, kortom voor elke broeder of zuster in Jesjoea (Jezus) haar Heiland.

14. De MGN wil een missionaire gemeente zijn, van waaruit mensen worden uitgezonden om de blijde boodschap te brengen aan een ieder die maar horen wil, ook wil zij een gemeente zijn die onder gelovigen de boodschap van ‘terugkeer naar de Bijbelse wortels’ uitdraagt. De visie van degenen die uit ons midden uitgezonden willen worden zal hieraan getoetst worden.

15. De MGN wil met financiën en goederen de nodige hulp bieden aan Joden, en aan projecten of instellingen in Israël.

16. De MGN gelooft in de verwezenlijking van al Gods beloften wat betreft Israël. God zal met het hele volk, alle 12 stammen van Israël, tot Zijn bestemming komen, zoals o.a verwoord is in Ezechiël 36 en 37. Het zal worden: Eén kudde met één Herder. De gemeente zoekt naar het begrijpen van Gods wil voor haar in dit hele proces.

17. In de MGN dient steeds ruimte te zijn voor de bijbelse taal Hebreeuws, met verduidelijking in het Nederlands.

(1) Naar de Bijbelse wortels van ons geloof, ofwel terug naar het opnieuw ontdekken van de Tenach in Nieuwtestamentisch gemeente-zijn, zoals in de eerste eeuw. 
(2) Eerste vijf Boeken van Mozes in de Bijbel.

Deze uitgangspunten en visie zijn uitgewerkt met de volgende doelstellingen.

Yeshua = God:
Wij zijn ervan overtuigd dat het vraagstuk van de Goddelijkheid van Yeshua direct verband houdt met de vraag: Wie is onze Verlosser?

De Verlosser in de Tenach
De Tenach vertelt ons dat God onze Redder en Verlosser is. “Ik, Ik ben de HERE, en buiten mij is er geen Verlosser” (Jes.43:11, zie ook Jes.43:3; 45:15,21 en 49:26). Na de bevrijding uit Egypte zingt Mozes met de Israëlieten: “De HERE is mijn kracht en mijn psalm, Hij is mij tot heil geweest” (Ex.15:2, zie ook Ps.118:14 en 21 en Js.12:2). God heeft het volk verlost uit de slavernij van Egypte. Andere verzen die aangeven dat God voor redding (heil) zorgt: Deut.32:15, Ps.25:5, 65:6, 92:16, Ps.98:3. Het Hebreeuwse woord voor heil is ‘yeshua’. God is de enige die onze zonden kan vergeven: “Help ons, o God van ons heil, … red ons en doe verzoening voor onze zonden om uws naams wil” (Ps.79:9, zie ook Mark.2:7).

De Verlosser in het ‘Nieuwe Testament’
Het NT vertelt ons heel duidelijk dat Yeshua onze Verlosser is: “Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten” (Fil.3:20, zie ook Luk.2:11, Tit.1:4, 3:6, 2 Tim.1:10, 2 Pet.1:11). Door Hem hebben wij de verlossing en de vergeving van zonden (Rom.3:24, Kol.1:14, Ef.1:7, Mark.2:5). 

Yeshua = God
De Tenach vertelt ons dat God onze Verlosser is. Het NT vertelt ons dat Yeshua onze Verlosser is. Psalm 49 (vs.8 en 15) laat zien dat geen mens ons kan loskopen en ons leven kan verlossen van het dodenrijk. Dit betekent dat Yeshua wel God in het vlees moet zijn. Als Yeshua een mens zou zijn, zou Hij onze Verlosser niet kunnen zijn. Om gered te worden van de eeuwige straf en vergeving van zonden te ontvangen hebben wij dus een Goddelijke Verlosser nodig. De apostelen bevestigen dat Yeshua God is in o.a. Joh. 20:28, Rom.9:5, Tit.2:13 en 2 Pet.1:1. Yeshua zelf bevestigt het door zijn uitspraken in o.a. Mat.14:27, Joh.8:58, 10:7, 11 en 30 en 18:6. Hoor, Israël: de HERE is onze God; de HERE is één! (Dt.6:4) De God van Israël is de enige ware God en Hij roept ons op geen andere goden te aanbidden (Ex.20:3). Als we de Zoon aanbidden, dan aanbidden we tevens God, want de Vader en de Zoon zijn één (Joh.10:30). Yeshua is het beeld van de onzichtbare God (Kol.1:15). Hij is de openbaring van God in het vlees (1 Tim.3:16). In Hem woont de volheid der Godheid lichamelijk (Kol.2:9).


Doelstellingen:
1. De Gemeente in Nieuw Lekkerland wil een herkenbaar Messiaanse geloofsgemeente zijn, waarin Messiaanse Joden en niet-Joden samenkomen en samenwerken.

2. Die samenwerking komt tot uiting door het in de praktijk brengen van de Bijbelse wortels van het geloof, op basis van het volbrachte werk van Jesjoea /Jezus, de Messias.

3. De gemeente wil goede banden en relaties opbouwen en onderhouden met Messiaans Joodse gemeenten in Israël en daarbuiten. En waar nodig helpen nood te leningen.

4. Wekelijks worden Sjabbatsamenkomsten gehouden. Als gemeente willen we God de Vader, door Jesjoea /Jezus, verheerlijken en prijzen met Psalmen, Geestelijke liederen en Lofzangen.

5. In de gemeenten komen om de veertien dagen groepen samen om te danken en te bidden

6. Maandelijkse Rosj Chodesjvieringen (Nieuwemaansvieringen) met aanbidding en lofprijzing, studie en gebed.

7. Op elke eerste Sjabbat van de maand wordt de Maaltijd van de Heer gevierd, gevolgd door een gezamenlijke maaltijd.

8. Een paar maal per jaar wordt een gemeenteavond belegd om met de gehele gemeente plannen en ontwikkelingen te bespreken.

9. De Bijbelse feesten worden gevierd op hun Bijbelse tijd tijdens samenkomsten.

10. Onderwijs in de gemeente wordt gegeven over de Bijbelse wortels van ons geloof.

11. Onderwijs aan onze kinderen: De kinderen worden op hun eigen niveau onderwezen uit de bijbel. Afwisselend worden er verhalen uit het Oude en het Nieuwe Testament verteld, rond een thema. Rond de bijbelse feesten wordt aandacht besteed aan deze feesten.

12. Onderwijs wordt gegeven over heidense en antisemitische maatregelen, gebruiken en gewoonten door de kerk die tot op de dag van vandaag in kerken en gemeenten nog veel invloed hebben.

13. In de gemeente willen we dat de veelzijdige Wijsheid van God verkondigd wordt, ook aan de overheden en machten in de hemelse gewesten.

14. Het aantrekken van sprekers die een boodschap brengen die voor de gemeente bedoeld is ter bemoediging, vermaning, aansporing enz..en die recht doet aan de Bijbelse wortels van ons geloof.

15. Het organiseren van cursussen,opleidingen of studie(mid)dagen ten behoeve van de geestelijke opbouw en groei.

16. Het beleggen van en/of deelnemen aan evangelisatieactiviteiten in plaatsen in de regio.

17. Naar Bijbelse ordening broeders en zusters in de gemeente aanmoedigen om hun ontvangen gaven te ontwikkelen en in te zetten. Recht doen aan de Bijbelse plaats van de man en van de vrouw in de gemeente.

18. Hulp bieden aan en bijstaan van broeders en zusters bij geestelijke, lichamelijke en praktische noden.

19. Gezinnen, alleenstaanden een geestelijk huis bieden.

20. Het verspreiden van lectuur en audiovisuele middelen die aansluiten bij de doelstellingen.

21. Het bijeenbrengen van geldelijke middelen om de doelstellingen te kunnen verwezenlijken.

22. De gemeente wil maandelijks met een financiële bijdrage van haar inkomsten een project / gemeente in Israël ondersteunen. Daarnaast kunnen broeders en zusters in de gemeente vrijwillig bijdragen aan Stichting Roechama. Vanuit onze MGN ondersteunt deze stichting hulpbehoevende Joden in de Oekraïne.

23. Kennismaken en vertrouwd geraken met het gebruik van Hebreeuws in de samenkomsten van de gemeente.

24. Bij het gebruikmaken van Hebreeuwse woorden in de Woordverkondiging en het zingen van Hebreeuwse liederen zal altijd een uitleg, verklaring ofwel vertaling in het Nederlands gegeven of toegevoegd worden.

De samenkomsten van de feesten, die niet op de wekelijkse sabbat vallen, kunnen op een andere locatie plaats vinden. Raadpleeg de agenda in de linkerkolom. Bij elke samenkomst wordt de locatie vermeld.

 

Agenda

Bekijk de invulling van de komende samenkomsten (en de activiteiten rondom de feesten).

Feesten

icoon shofarHier komt u meer te weten over wat de Bijbelse feesten te zeggen hebben en hoe we invulling daaraan geven als gemeente.

Preken terugluisteren

icoon prekenLuister de preken en parasja's terug die de afgelopen tijd zijn gehouden in de gemeente.